Ekstraordinær generalforsamling.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Fredericia og Omegns Biavlerforening
Onsdag d. 17. juni kl 19.00 i Skolebigården
Dagsorden:
Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som blev vedtage på den ordinære generalforsamling i november 2019.
Se det vedtagne forslag nedenfor i referatet fra generalforsamlingen.


Referat af Generalforsamling i November 2019
Referat fra Generalforsamling i Fredericia og Omegns Biavlsforening 
den 6. november 2019 i Egeskov Forsamlingshus.   
Dagsorden:
1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår år samt budget for kommende regnskabsår.
4.      Fastsættelse af kontingent.
5.      Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
6.      Behandling af fremkomne forslag.
7.      Valg af bestyrelse. 
8.      Valg af bestyrelsessuppleant.
9.      Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.   Eventuelt
 
Ad pkt. 1:
 
Niels Middelbo vælges enstemmigt. Noterer at generalforsamlingen er indvarslet til tiden, men påtaler at den ikke er annonceret i Tidsskrift for Biavl.
 
Ad pkt.2:
Viggo takker Helle og Anders for deres arbejde i bestyrelsen. I bestyrelsen har vi kørt med kun 4 medlemmer og ingen suppleant efter Anders måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det blev fastslået at man ikke behøver være medlem af bestyrelsen for at lavet et stykke arbejde for foreningen. Der sendes en tak til dem der allerede gør dette. 
Vi er ca. 80 medlemmer hvoraf vi er ca. 30 her til generalforsamlingen. Viggo takker for medlemmernes opbagning. Økonomien i foreningen er god – vi har et plus på kr. 5.000 i år.
Trekantens Biavlskonference i 2019 gav et overskud på kr. 500. Dette overskud fordeles som tilskud à kr. 50 til betaling ved deltagelse ved Trekantens Biavlskonference 2020.
I det forgangne år har vi været på hjemmebesøg hos Jan Thomsen - By the Bridge B&B - hvor vi fik vist hvordan et flow hive virker og derefter fik en fornem beværtning i deres Orangeri. Sommerudflugten gik til Den Fynske Landsby hvor vi fik set hvordan biavl foregik i gamle dage – det blev konstateret at det er svært at syne bier i halmkuber! Endelig var der den traditionelle årlige udflugt til Randbøl hede.
Vi får solgt honning på de aktivitetsdage der er på Kringsminde: jordbær-honning dag den. 12. juni, sommer på Kringsminde den 10. august, kartoffelferie på Kringsminde i uge 42 og Jul på Kringsminde.
Der var 15 deltagere på begynderkursus i 2019, heraf er 6-7 blevet medlemmer i FOB. Ideer til hvordan vi skal aktivere flere til at blive medlemmer efter endt kursus modtages med glæde. I skolebigården har opdelingen i nybegyndere og mere erfarne biavler, når bifamilierne skulle tilses været en succes. Også ved slyngning af honning, har den særskilte slyngedag for nybegyndere været givende. Gitte Haug og Niels Hansen har sagt ja til at undervise begynderkursus i 2020.
Skolebigården er gået over til at sælge honning på glas, hvor vi tidligere solgte i plastbægre. Vi har haft et godt salg af honning, og har fået solgt for kr. 21.000. I bestyrelsen mener vi at der skal holdes en rimelig standard i skolebigården og i den forbindelse har der været behov for fornyelse af materiel.
Danmarks biavlerforening har den 2.november afholdt et Lokalforeningsseminar i Ejby for alle bestyrelsesmedlemmer af lokale biavlerforeninger – dette erstatter tidligere møder for formændene i de lokale biavlerforeninger. Seminaret afholdes for at give inspiration og værktøjer til foreningsarbejdet, samt give mulighed for erfaringsudveksling. FOB har erhvervet et sæt plakater omhandlende forskellige emner omkring biavl, som vil blive brugt i den kommende bigårdsaftener. Det er tænkt at vi skal have et fagligt oplæg sammen med vores kagespisning. 
Vinterprogrammet er sendt ud på mail og enkelte har fået det via snail mail. 
Formandens beretning blev godkendt.
Ad pkt. 3:
Kasserer Poul Adriansen gennemgik regnskabet som blev godkendt af alle fremmødte.
Ad pkt. 4:
Fredericia og Omegns Biavlerforenings kontingent for det kommende år er uændret kr. 120.
Ad pkt. 5:
I vore vedtægter er der ikke angivet hvordan tegningsretten er i foreningen, derfor er det hele bestyrelsen der skal underskrive ved aftaler med Bank, Mobil Pay, CVR register med E-postkasse og NEM-ID mv. Der er strenge formelle krav om fotolegitimation (kørekort eller pas) samt kopi af sygesikringskort. For at lette arbejdet fremsættes dette forslag om tegningsret til to medlemmer af bestyrelsen. Der indsættes en ny § 8a efter § 8
§ 8a: Tegningsret: Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.”
Der var en del diskussion om den rette tolkning af paragraffen. Poul havde haft paragraffen til høring hos banken og følgende er hvordan det skal forstås:
Formanden kan sammen med et andet bestyrelsesmedlem indgå aftale på foreningens vegne. Kassereren kan sammen med et andet bestyrelsesmedlem indgå aftale på foreningens vegne. Det andet bestyrelsesmedlem kan være formanden eller kassereren således at formand sammen med kassereren kan indgå aftale på foreningens vegne.
Forslaget godkendes endeligt ved ekstraordinær generalforsamling som afholdes ved den første skolebigårdsaften onsdag den 29. april 2020.
Ad pkt. 6:
Ingen indkomne forslag.
Ad pkt. 7:
Valg til bestyrelse:      Poul modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.
                        Birgit modtog genvalg og blev valgt uden modkandidater.
                        Gert Kobbelgaard blev indstillet og valgt. 
Ad pkt. 8:
Valg af bestyrelsessuppleant: Christian Bak blev indstillet og valgt.
Ad pkt. 9: 
Valg af revisor og revisorsuppleant: Niels Hansen modtog genvalg og blev valgt. Helle Jensen blev indstillet som revisorsuppleant og blev valgt.
Ad pkt. 10: Eventuelt
Bodil ville sikre sig en sidste gang om der var nogen i foreningen der var interesseret i Aulumgårds stadepladser – det var der ikke.
Johannes Larsen vil gerne have at foreningens aktiviteter kommer i Tidsskriftet for Biavl.
Finn ville høre om de fotostater i en bikasse bliver brugt – ja, i undervisning af nye biavlere.
Der var en diskussion om medlemskab af hovedorganisation og lokalforening. For ca. 8 år siden blev vores vedtægter bevidst ændret så alle aktive biavlere i lokalforeningen også skulle være medlem af Danmarks biavlerforening. Der var en generel holdning til at det skulle synliggøres mere hvad Danmarks biavlerforening gjorde for at fremme vores interesser.
Der var en diskussion om bier vs hvepse. Naboklager omkring bier kan ikke gøre det anonymt, når der klages til kommunen. Helle vil på den baggrund skrive et stykke om forskellen på bier og hvepse som skal på vores hjemmeside. Annette anbefalede at man fik skoleklasser til at se på bier.
Anne Larsen spurgte til hvad der var blevet af interessegrupperne i fremstilling af mjød og andre biprodukter. 
Natur park Lillebælt lever indtil videre et stille liv – Viggo er i kontakt med dem og vil informere når der kommer nyt derfra.
Vores hjemmeside trænger til en opgradering. Viggo vil bruge de lange vinteraftener i Moldova til at forny den.
 
Referent: Vibeke Nøhr den 10.11.2019
Lav din egen hjemmeside med mono.net